جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 231730
  تاریخ انتشار : 4 بهمن 1396 9:12
  تعداد بازدید : 658

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ماه 96

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ماه 96

  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۹۶۶۳

  DM11952

  بازخواني فقهي حقوقي حق شفعه موقوف عليهم/ محمدحسن حائري، جواد يعقوبي، محمد يعقوبي.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره ۱۵، بهار - تابستان: ص ۳-۳۰.

  ۲۹۶۶۴

  DM11953

  ماهيت ايجاب/ حسين کاويار، فخرالدين اصغري آقمشهدي، علي اکبر ايزدي فرد.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره ۱۵، بهار - تابستان: ص ۳۱-۵۷.

  ۲۹۶۶۵

  DM11954

  امکان سنجي حقوقي سقوط خيار غبن با پرداخت تفاوت قيمت/ يوسف نورائي، سيدمجتبي حسين نژاد، حسين شکريان اميري.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره ۱۵، بهار - تابستان: ص ۵۹-۷۸.

  ۲۹۶۶۶

  DM11955

  نقدي بر مقاله "بررسي فقهي و حقوقي ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقي"/ قاسم نخعي پور، سيدمحمد رضوي، سيدعلي رضوي.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره ۱۵، بهار - تابستان: ص ۷۹-۱۰۹.

  ۲۹۶۶۷

  DM11956

  شرط تحديد انفاق در حقوق ايران و فقه اماميه/ احسان علي اکبري بابوکاني، امين اميرحسيني.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره ۱۵، بهار - تابستان: ص ۱۱۱-۱۳۲.

  ۲۹۶۶۸

  DM11957

  رويکرد فقه اماميه درباره بيع ميته به مستحلين/ عبدالرضا اصغري، مهديه لطيف زاده.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره ۱۵، بهار - تابستان: ص ۱۳۳-۱۵۸.

  ۲۹۶۶۹

  DM11958

  عدالت سنجي "شغل خانه داري" زنان خانه دار/ الهام شريفي، سعيد رهايي، مسعود راعي.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره ۱۵، بهار - تابستان: ص ۱۵۹-۱۸۳.

  ۲۹۶۷۰

  DM11959

  ماهيت لعان و اثر تحريم ابدي نکاح از منظر فقه فريقين/ محسن جهانگيري، مصطفي رفسنجاني مقدم.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره ۱۵، بهار - تابستان: ص ۱۸۵-۲۰۴.

  ۲۹۶۷۱

  DM11960

  ماهيت قرارداد جانشيني در بارداري با بررسي در نظام حقوقي ايران/ عباس يدالهي باغلويي، محمد آذين، رضا عماني ساماني.- پزشکي قانوني. ۱۳۹۶، سال بيست و سوم، شماره 2 (پياپي 82)، تابستان: ص ۷۶-۸۳.

  ۲۹۶۷۲

  DM11961

  بررسي چگونگي مستندسازي صحنه قتل عمد در اصفهان/ فرشيد ناظم، فردين مرداني.- پزشکي قانوني. ۱۳۹۶، سال بيست و سوم، شماره 2 (پياپي 82)، تابستان: ص ۸۵-۹۴.

  ۲۹۶۷۳

  DM11962

  مقررات گذاري براي سايت هاي خبري در ايران؛ چالش ها و راهکارها/ حامد بابازاده مقدم، عباس اسدي.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۹-۳۴.

  ۲۹۶۷۴

  DM11963

  چالش هاي تاسيس ديوان ملي داوري ورزش: بررسي تطبيقي با ديوان داوري ورزش (CAS)/ همايون مافي، فراز شهلايي.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۳۵-۶۲.

  ۲۹۶۷۵

  DM11964

  تحليل شيوه نظارت حکومت بر آثار نمايشي و سينمايي در نظام حقوقي ايران مشروطه (1357-130۶)/ وحيد آگاه، محمد راسخ.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۶۱-۸۹.

  ۲۹۶۷۶

  DM11965

  اصل بيان دلايل، مستندات آرا، تصميمات اداري و انعکاس آن در رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ علي محمد فلاح زاده.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۹۱-۱۱۵.

  ۲۹۶۷۷

  DM11966

  "داوري پذيري" اختلافات مالياتي بين المللي/ حسن وکيليان، نعيم نوربخش، جاويد لکناهور.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۱۱۷-۱۴۲.

  ۲۹۶۷۸

  DM11967

  مشارکت شهروندي در حقوق بين الملل توسعه: زمينه ها، موانع و شيوه هاي حمايت/ رضا اسلامي، نگار رئيسي.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۱۴۳-۱۶۹.

  ۲۹۶۷۹

  DM11968

  جايگاه حاکميت قانون در حقوق بين المللي/ محمود حاجي زاده، هيبت اله نژندي منش، محمدحسين زارعي.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۱۷۱-۱۹۷.

  ۲۹۶۸۰

  DM11969

  درآمدي بر نظريه عمومي ترميم پذيري عمل اداري/ مهدي هداوند.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۱۹۷-۲۱۷.

  ۲۹۶۸۱

  DM11970

  در تکاپوي توسعه حقوق بين الملل اينترنت/ آرامش شهبازي.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۲۱۹-۲۴۵.

  ۲۹۶۸۲

  DM11971

  بررسي ابتکار تقنين از سوي نمايندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي/ سيداحمد حبيب نژاد، محمد منصوري بروجني.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۲۴۷-۲۶۴.

  ۲۹۶۸۳

  DM11972

  نقش جامعه مدني در ايجاد قاعده حقوقي در دوران جهاني شدن با تاکيد بر سازمان هاي غير دولتي/ سمانه رحمتي فر.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۲۶۵-۲۸۸.

  ۲۹۶۸۴

  DM11973

  مشروعيت مداخله نظامي کشور ثالث بر اساس دعوت کشور ميزبان: بررسي تحليلي مداخلات نظامي در مالي، اوکراين، سوريه و يمن/ مسعود زماني، مجيد نيکوئي.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۲۸۹-۳۱۷.

  ۲۹۶۸۵

  DM11974

  رويکرد امنيت انساني و اعمال مسئوليت حمايت در خصوص آوارگان داخلي ناشي از جنگ/ حميد الهويي نظري، مجيد کورکي نژاد قرايي، جواد بيژني.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۳۱۹-۳۴۵.

  ۲۹۶۸۶

  DM11975

  حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداري از انرژي هاي تجديدپذير دريايي/ علي رضائي.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره 54، بهار: ص ۳۴۷-۳۷۱.

  ۲۹۶۸۷

  DM11976

  ظرفيت هاي ترويجي صلح و آشتي در آموزش حقوق کيفري/ محمدرضا رهبرپور، مليحه خورشيدي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره 23، بهار: ص ۲۵۵-۲۷۵.

  ۲۹۶۸۸

  DM11977

  نقش نظام آموزش عالي در پيوند ميان توسعه علم و تحکيم صلح/ آرامش شهبازي، مجيدرضا مومني.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره 24، تابستان: ص ۲۳۷-۲۶۳.

  ۲۹۶۸۹

  DM11978

  آموزش حقوق بشر پيش از آموزش عالي و در دوره ابتدايي/ اسماعيل زارعي زوارکي، سيدقاسم زماني، زهرا طاهايي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره 24، تابستان: ص ۲۶۵-۲۸۵.

  ۲۹۶۹۰

  DM11979

  واکاوي صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بيمه هاي عمر و زندگي/ سعيد افشاري، محمدتقي قبولي درافشان، حسين ناصري مقدم.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز: ص ۴۶۳-۴۸۴.

  ۲۹۶۹۱

  DM11980

  واکاوي وضعيت شرط خيار در نکاح/ سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز: ص ۵۲۳-۵۵۴.

  ۲۹۶۹۲

  DM11981

  واکاوي فقهي تفکيک مقاطعه کاري از قرارداد کار/ رضا نيکخواه، سيدمهدي صالحي، سيدسلمان مرتضوي.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز: ص ۵۸۳-۶۱۰.

  ۲۹۶۹۳

  DM11982

  وصيت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث براي موصي/ سيدمهدي دادمرزي، حمزه اميني نسب.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز: ص ۶۳۳-۶۵۳.

  ۲۹۶۹۴

  DM11983

  مالکيت سلول هاي بنيادي موجود در خون بند ناف/ امير مهاجر ميلاني.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز: ص ۶۵۵-۶۸۶.

  ۲۹۶۹۵

  DM11984

  حکم استيفاي حق از راه پرداخت رشوه/ سيداحمد ميرحسيني نيري.- پژوهش هاي فقهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز: ص ۶۸۷-۷۰۳.

  ۲۹۶۹۶

  DM11985

  تحليل و بررسي فقهي اجراي فيلترينگ در فضاي مجازي/ سيدمجتبي حسين نژاد، حميدرضا منيري حمزه کلايي.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره 2، تابستان: ص ۲۷-۵۶.

  ۲۹۶۹۷

  DM11986

  اماني بودن مناصب عمومي در نظام حقوق اساسي ايران با تاکيد بر انديشه علوي/ سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري.- حکومت اسلامي. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره 2، تابستان: ص ۱۰۵-۱۳۰.

  ۲۹۶۹۸

  DM11987

  مفهوم و جايگاه حق تامين اجتماعي در اسناد بين المللي/ سيدقاسم زماني، علي آزاد دوين.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 42، پاييز: ص ۹-۴۰.

  ۲۹۶۹۹

  DM11988

  رهيافتي فقهي به معيار مشروعيت باروري زوجه توسط گامت بيگانه/ فتح الله قرباني، الهام رضايي.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 42، پاييز: ص ۴۲-۶۴.

  ۲۹۷۰۰

  DM11989

  مسووليت مدني ناشي از احتمال ابتلاي به بيماري در حقوق ايران و امريکا/ محمدمهدي مقدادي، مجتبي عيني.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 42، پاييز: ص ۶۷-۸۲.

  ۲۹۷۰۱

  DM11990

  بررسي علل قصور کادر درماني در پرونده هاي ارجاع شده به سازمان پزشکي قانوني اروميه در سال 1388 تا 1392/ نادر آقاخاني ... [و ديگران].- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 42، پاييز: ص ۸۵-۱۰۰.

  ۲۹۷۰۲

  DM11991

  حقوق بزه ديدگان، شهود و مطلعان بيمار در فرآيند کيفري ايران/ محمدباقر مقدسي، جواد يزداني.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 42، پاييز: ص ۱۰۳-۱۲۴.

  ۲۹۷۰۳

  DM11992

  ارزيابي پيش نويس سازمان جهاني مالکيت فکري براي حمايت از طب سنتي/ مهدي زاهدي، محمدحسين عرفان منش.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 42، پاييز: ص ۱۲۷-۱۶۴.

  ۲۹۷۰۴

  DM11993

  نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت عمومي/ مصطفي بختياروند، شيوا جمالي نژاد.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 42، پاييز: ص ۱۶۷-۱۹۰.

  ۲۹۷۰۵

  DM11994

  فناوري ويرايش ژن کريسپر ـ کس 9 از منظر حقوق مالکيت فکري و ايمني زيستي/ محمدرضا پروين، علي سيدين.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 42، پاييز: ص ۱۹۳-۲۲۸.

  ۲۹۷۰۶

  DM11995

  جايگاه بزه ديده در مرحله تحقيقات مقدماتي/ شهرام ابراهيمي، حميد رئوفيان نائيني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۴، شماره 72، زمستان: ص ۱-۲۲.

  ۲۹۷۰۷

  DM11996

  رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادهاي تدارکات عمومي در دوران تحريم بر اساس قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران/ عبدالرضا برزگر، تهمينه رحماني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۴، شماره 72، زمستان: ص ۲۵-۶۴.

  ۲۹۷۰۸

  DM11997

  نظام اثبات دعوا در دادرسي اداري/ محمدحسين زارعي، آزيتا محسن زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۴، شماره 72، زمستان: ص ۶۵-۹۲.

  ۲۹۷۰۹

  DM11998

  واکاوي قانوني بودن و مشروعيت تحريم هاي يک جانبه اقتصادي به موجب حقوق بين الملل/ سيدقاسم زماني، کاظم غريب آبادي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۴، شماره 72، زمستان: ص ۹۳-۱۲۹.

  ۲۹۷۱۰

  DM11999

  درآمدي بر رويکردهاي نوين قانونگذار در نظام آزادي مشروط/ محمدابراهيم شمس ناتري، زهرا احمدي ناطور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۴، شماره 72، زمستان: ص ۱۳۱-۱۵۹.

  ۲۹۷۱۱

  DM12000

  تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و جلوه هاي آن در فقه و حقوق کيفري ايران/ اسدالله لطفي، سپيده ميرمجيدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۴، شماره 72، زمستان: ص ۱۶۱-۱۸۳.

  ۲۹۷۱۲

  DM12001

  نقش سازمان هاي بين المللي در جهاني شدن اقتصاد و تاثير آن بر حاکميت ملي/ داريوش اشرافي، رضا اسلامي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۵، بهار: ص. ۱-۱۱.

  ۲۹۷۱۳

  DM12002

  دادرسي ترافعي در پرتو بزه ديده شناسي اوليه در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ طيبه بيژني ميرزا، باقر شاملو.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۵، بهار: ص. ۱-۱۲.

  ۲۹۷۱۴

  DM12003

  اصل تناسب در آيين دادرسي مدني/ مجيد پوراستاد، مهسا سعادت.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۵، بهار: ص. ۱-۱۱.

  ۲۹۷۱۵

  DM12004

  سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم مطبوعاتي (سنتي و الکترونيکي)/ منصـور ده نمکي، عباس بابائي خانه سر، ايرج گلــــدوزيان.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۵، بهار: ص. ۱-۱۶.

  ۲۹۷۱۶

  DM12005

  مسئوليت مدني ارائه دهندگان خدمات حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايران/ يوسف رضواني، غلامعلي سيفي زيناب.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۵، بهار: ص. ۱-۱۱.

  ۲۹۷۱۷

  DM12006

  بررسي تطبيقي مباني انفساخ قراردادها در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ جليل قنواتي، مهدي کاظم زاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۵، بهار: ص. ۱-۱۲.

  ۲۹۷۱۸

  DM12007

  علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه هاي پيشگيري از آن/ حسنعلي مؤذن زادگان، سميه نوروزي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۵، بهار: ص. ۱-۹.

  ۲۹۷۱۹

  DM12008

  جايگاه قدرت سياسي در تحول اجتماعي در نظريه علامه اقبال لاهوري/ محمود وزيري، محمد محمدي گرگاني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره ۳۵، بهار: ص. ۱-۱۰.

  ۲۹۷۲۰

   

  سهم ديوان بين المللي دادگستري در تجلي مفهوم بشريت/ ابراهيم بيگ زاده، اسماعيل تاور.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۷-۲۸.

  ۲۹۷۲۱

   

  راهبرد قضايي براي درک مفهوم "اقدامات مغاير با حقوق بين الملل" در نظام حقوقي ايران (مطالعه موردي: تحريم هاي اقتصادي)/ حسين شريفي طراز کوهي، ساسان مدرس سبزواري.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۲۹-۵۹.

  ۲۹۷۲۲

   

  محدوديت هاي اجراي موقت معاهده منشور انرژي در پرتو راي داوري يوکاس عليه روسيه/ محمدعلي بهمئي، مينا معيني.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۶۱-۹۰.

  ۲۹۷۲۳

   

  سازمان تجارت جهاني و تجارت برق (آمادگي ايران براي الحاق)/ حميدرضا نيکبخت، مهدي هفتاني.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۹۱-۱۱۸.

  ۲۹۷۲۴

   

  بررسي وضعيت حقوقي شروط تحويل يا پرداخت در قراردادهاي بلندمدت فروش گاز/ محمود باقري، صديقه فهيمي.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۱۱۹-۱۴۸.

  ۲۹۷۲۵

   

  تحليل حقوقي جنايت ناپديدسازي اجباري اشخاص در حقوق بين الملل، به عنوان ناقض ماده ۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر/ مريم احمدي نژاد.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۱۴۹-۱۶۶.

  ۲۹۷۲۶

   

  کنوانسيون حمايت در برابر ناپديدسازي اجباري و ضرورت پيوستن ايران به آن/ عبدالله عابديني.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۱۶۷-۱۹۶.

  ۲۹۷۲۷

   

  ظرفيت هاي نظم کنوني حقوق بين الملل در شناسايي مفهوم ژنوسيد فرهنگي/ عليرضا آرش پور، مجيد زحمتکش.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۱۹۷-۲۲۵.

  ۲۹۷۲۸

   

  قانونگذاري در فضاي سايبر: رويکرد حقوق بين الملل و حقوق ايران/ سيدياسر ضيايي، احسان شکيب نژاد.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۲۲۷-۲۴۷.

  ۲۹۷۲۹

   

  راه حل هاي تعارض صلاحيت در قلمرو حقوق جزاي بين الملل/ فضل اله فروغي، بهزاد جودکي.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۲۴۹-۲۸۵.

  ۲۹۷۳۰

   

  رژيم حقوقي بين المللي حاکم بر حفاظت از محيط زيست در فضاي ماوراي جو با تاکيد بر رهيافت ها و چالش ها و خلاها/ نادر مرداني، ابوذر بلاغي.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۲۸۷-۳۱۲.

  ۲۹۷۳۱

   

  تشکيل دادگاه کيفري بين المللي شده (مختلط) کامبوج؛ مباني و چالش ها/ بهزاد رضوي فرد، محمد فرجي.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۳۱۳-۳۳۳.

  ۲۹۷۳۲

   

  ايجاب متقابل در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين 1980): طرح نقشه صلح کنوانسيون وين براي نبرد فرم ها با تکيه بر نظريه بهترين اقدام مبتني بر کارايي اقتصادي/ فخرالدين اصغري آقمشهدي، حسين کاويار.- حقوقي بين المللي. ۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره 57، پاييز - زمستان: ص ۳۳۵-۳۶۶.

  ۲۹۷۵۸

  DM12009

  بررسي تطبيقي ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامي/ اکبر احمدي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 19، بهار و تابستان: ص ۹-۵۱.

  ۲۹۷۵۹

  DM12010

  نقدي بر قانون جديد نحوه اجراي محکوميت هاي مالي از منظر فقه/ سلمان احمدي، عليرضا اميني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 19، بهار و تابستان: ص ۵۳-۸۲.

  ۲۹۷۶۰

  DM12011

  به کارگيري سلاح کشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل/ رضيه افضل زاده، مهدي رهبر.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 19، بهار و تابستان: ص ۸۳-۱۰۴.

  ۲۹۷۶۱

  DM12012

  تحليل شرايط احرازي رفع مسئوليت عامل زيان در قاعده هشدار/ پرويز اکبري، اصغر عربيان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 19، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-۱۴۷.

  ۲۹۷۶۲

  DM12013

  مطالعه تطبيقي بيع اسپرم در فقه مذاهب اسلامي/ ايوب شافعي پور، حسين نورالديني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 19، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-۱۸۶.

  ۲۹۷۶۳

  DM12014

  تقدم اصل و ظاهر بر يکديگر در فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، سميه نجفي کشکولي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 19، بهار و تابستان: ص ۱۸۷-۲۱۹.

  ۲۹۷۶۴

  DM12015

  واکاوي تعهدات بر ذمه ميت در حقوق ايران/ سيدمحمدحسين کاظمي بازاردهي، عباسعلي سلطاني، حسين ناصري مقدم.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 19، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-۲۴۴.

  ۲۹۷۶۵

  DM12016

  حل و فصل اختلافات در ساختار تامين مالي پروژه با تاکيد بر يکپارچگي قراردادي/ علي رضايي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱-۲۸.

  ۲۹۷۶۶

  DM12017

  بررسي اصول ارتقاي سلامت در قانون برگزاري مناقصات ايران و سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)/ رضا طجرلو، زهرا بابايي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۳۱-۵۵.

  ۲۹۷۶۷

  DM12018

  بررسي تخصيص مسئوليت ريسک هاي سيلان و فوران در قراردادهاي حفاري دريايي و امکان پوشش بيمه اي آن ريسک ها/ حميدرضا علومي، آزاده حاج محمدجعفر.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۵۷-۷۹.

  ۲۹۷۶۸

  DM12019

  تحليل کارايي انواع قراردادهاي بالادستي در توليد صيانتي از مخازن گاز ميعاني/ عباس کاظمي نجف آبادي، عليرضا غفاري.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۸۱-۱۱۳.

  ۲۹۷۶۹

  DM12020

  آثار حقوقي فساد بر قراردادهاي نفت و گاز/ جعفر نوري يوشانلويي، عصمت شاه مرادي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-۱۳۳.

  ۲۹۷۷۰

  DM12021

  چالشي فراروي جايگاه حقوقي ديوان عدالت اداري در حل و فصل اختلافات در حوزه آب/ مرتضي نجابت خواه.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-۱۴۷.

  ۲۹۷۷۱

  DM12022

  دادرسي آب در کميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني؛ چالش ها و راهکارها/ محمدرضا ويژه، مسلم ميري.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 1، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-۱۶۸.

  ۲۹۷۷۲

  DM12023

  واکاوي حکم سرقت از موقوفه/ اردوان ارژنگ، فاطمه علي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 3، پاييز: ص. ۵-۲۵.

  ۲۹۷۷۳

  DM12024

  نظريه وکالت حکمي در فقه اسلامي، حقوق ايران و حقوق برخي از کشورهاي اروپايي/ علي اصغر حاتمي، قادر شنيور.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 3، پاييز: ص. ۲۷-۵۰.

  ۲۹۷۷۴

  DM12025

  بررسي مباني فقهي مسئوليت مدني ناشي از نقص علم بشر/ جمشيد جعفر پور، مجتهد سليماني ابوالحسن، محمد رحيمي سکه رواني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 3، پاييز: ص. ۵۱-۷۳.

  ۲۹۷۷۵

  DM12026

  تأملي بر مفهوم تعهد و التزام در فقه اماميه و حقوق ايران/ نصراله جعفري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 3، پاييز: ص. ۷۵-۹۶.

  ۲۹۷۷۶

  DM12027

  انتقال موافقتنامه داوري/ علي رضايي، ميلاد اميري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 3، پاييز: ص. ۹۷-۱۲۷.

  ۲۹۷۷۷

  DM12028

  تقابل مجازات جايگزين حبس با قانون وصول در حقوق ايران/ ابوالحسن شاکري، سيد مسود حيدري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 3، پاييز: ص. ۱۲۹-۱۵۶.

  ۲۹۷۷۸

  DM12029

  تخريب و غارت ميراث فرهنگي در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بين الملل کيفري/ سهراب صلاحي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 3، پاييز: ص. ۱۵۷-۱۸۹.

  ۲۹۷۷۹

  DM12030

  آثار حقوقي جعل امضاي صادرکننده و ظهرنويس چک (مطالعه تطبيقي در نظام هاي حقوقي رومي- ژرمني، کامن لا و حقوق ايران)/ ابراهيم عبدي پور فرد، علي فتوحي راد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 3، پاييز: ص. ۱۹۱-۲۱۸.

  ۲۹۷۸۰

  DM12031

  اقليت هاي قومي در ايـران يا اقوام ايـراني؟ از نگاهي ژورناليستي تا ديـدگاهي حقـوقي/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 3، پاييز: ص. ۲۱۹-۲۴۸.

  ۲۹۷۸۱

  DM12035

  وضعيت حقوقي همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقي ايران/ جعفر قاسمي، مرتضي نجابت خواه، فرهنگ فقيه لاريجاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 3، پاييز: ص. ۲۴۹-۲۷۸.

  ۲۹۷۸۲

  DM12036

  واکاوي مستندات مسئوليت قانوني مبتني بر تقصير قاضي/ بهرام انواري اوغول بيک، سيدمحمدصادق موسوي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۷-۳۱.

  ۲۹۷۸۳

  DM12037

  ماهيت حق انصراف در قراردادهاي الکترونيکي/ سعيده باقري اصل ... [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۳۳-۵۸.

  ۲۹۷۸۴

  DM12038

  تبعيت مسئوليت قراردادي از اراده طرفين در قانون مدني ايران/ سعيد بيگدلي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۵۹-۸۲.

  ۲۹۷۸۵

  DM12039

  نقد و بررسي راي شماره 708 ديوان عالي کشور/ مرتضي حاجي پور.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۸۳-۱۰۶.

  ۲۹۷۸۶

  DM12040

  اثر تفاوت دين مورث و وارث در توراث/ بيژن حاجي عزيزي، نگين غلامي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-۱۳۰.

  ۲۹۷۸۷

  DM12041

  درنگي در جرم انگاري "پولشويي"/ غفور خوئيني، حميد مسجدسرايي، سهيل کبيري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-۱۵۶.

  ۲۹۷۸۸

  DM12042

  حدود اعتبار شرط وجه التزام از حيث "ميزان" در تعهدات پولي/ سيدحسين سادات حسيني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۱۵۷-۱۸۲.

  ۲۹۷۸۹

  DM12043

  جرم انگاري همجنس گرايي با رويکرد انتقادي به ماده 237 ق.م.ا. مصوب ۹۲/ مريم عزيزيان، سعيد مولوي وردنجاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۱۸۳-۲۰۶.

  ۲۹۷۹۰

  DM12044

  تعهدات غرامتي و نفقه اي در مسووليت مدني/ علي قسمتي تبريزي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۲۰۷-۲۳۴.

  ۲۹۷۹۱

  DM12045

  مولفه هاي تاثيرگذار در اجراي حدود/ عابدين مومني، سيدمحمود علوي، حامد رستمي نجف آبادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۲۳۵-۲۵۶.

  ۲۹۷۹۲

  DM12046

  تاثير وصف احصان بر مجازات فاعل لواط/ سيداحمد ميرخليلي، عباس کلانتري خليل آباد، محمد نظري ندوشن.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۲۵۷-۲۷۸.

  ۲۹۷۹۳

  DM12047

  تاملي در تعميم ادله جواز قضاوت بانوان به خنثي/ پروانه نخعي، احمد عابديني، محمدعلي حيدري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۲۷۹-۲۹۹.

  ۲۹۷۹۴

  DM12048

  اسقاط پذيري حق ازدواج سرپرست قانوني با فرزند خوانده/ سعيد نظري توکلي، سميه نظري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 17، پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-۳۱۵.

  ۲۹۷۹۵

  DM12057

  جنبه هاي حمايت حقوق ايران در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مطالعه تطبيقي با استانداردهاي بين المللي/ رحيم باغبان، محمد جعفر قنبري جهرمي، محمود باقري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 36، تابستان: ص. ۱-۹.

  ۲۹۷۹۶

  DM12058

  مسووليت مدني ناشي از نقض حقوق مالک اسرار تجاري/ محمد بهمني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 36، تابستان: ص. ۱-۱۱.

  ۲۹۷۹۷

  DM12059

  مطالعه تطبيقي تاثير جهت نامشروع در اسناد تجاري در حقوق ايران و انگلستان با رويکرد توسعه آموزش علم حقوق/ سميه تفقدي زارع.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 36، تابستان: ص. ۱-۸.

  ۲۹۷۹۸

  DM12060

  رويکرد عقلايي به نظام ضمانت اجراهاي کيفري در ايران/ سيدمرتضي حسيني، محمد فرجيها.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 36، تابستان: ص. ۱-۱۰.

  ۲۹۷۹۹

  DM12061

  ضمان پزشک از منظر فقه اماميه/ خسرو حسين پور، سيد فضل اله موسوي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 36، تابستان: ص. ۱-۱۴.

  ۲۹۸۰۰

  DM12062

  جبران خسارت ناشي از صدمات بدني در حقوق ايران و انگليس/ عبدالرسول دياني، معصومه براهيم باستاني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 36، تابستان: ص. ۱-۱۴.

  ۲۹۸۰۱

  DM12063

  معيار مطلوب طبقه بندي صلاحيت هاي اداري/ مسلم ملکي، سيد محمد هاشمي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. سال دهم، شماره 36، تابستان.

  ۲۹۸۰۲

  DM12064

  مسئوليت مدني دريافت کنندگان جنين آزمايشگاهي/ علي محمد يثربي، رضا کاظم زاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ۱۳۹۶، سال دهم، شماره 36، تابستان: ص. ۱-۱۳.

  ۲۹۸۰۳

  DM12049

  آگاهي و توجه در رکن رواني قتل عمدي در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ کيومرث کلانتري، رضا رضايي، جواد مصلحي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۶، شماره 13، بهار - تابستان: ص ۳-۳۲.

  ۲۹۸۰۴

  DM12050

  نسبت سنجي مسئوليت رانندگان بر پايه درجه تقصير آنان/ سيدابراهيم قدسي، شهروز نوروزي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۶، شماره 13، بهار - تابستان: ص ۳۳-۵۵.

  ۲۹۸۰۵

  DM12051

  موقعيت داشتن تعقيب در نظام کيفري ايران با نگاهي تطبيقي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدخليل صالحي، محسن مرادي حسن آباد.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۶، شماره 13، بهار - تابستان: ص ۵۷-۸۴.

  ۲۹۸۰۶

  DM12052

  موانع سياسي و اقتصادي پيشگيري اجتماعي از جرم/ سعيد قماشي، مرتضي عارفي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۶، شماره 13، بهار - تابستان: ص ۸۵-۱۱۳.

  ۲۹۸۰۷

  DM12053

  پيامدهاي ناخواسته برنامه هاي پليسي کنترل بازارهاي خريد و فروش مواد مخدر/ محمد فرجيها، آزاده صادقي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۶، شماره 13، بهار - تابستان: ص ۱۱۵-۱۳۸.

  ۲۹۸۰۸

  DM12054

  حق آگاهي متهم از دلايل تبرئه کننده در اختيار دادستان (از الگوي ساده ديوان عالي ايالات متحده تا تکامل مقيد در دادگاه هاي کيفري بين المللي)/ جواد صالحي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۶، شماره 13، بهار - تابستان: ص ۱۳۹-۱۶۴.

  ۲۹۸۰۹

  DM12055

  تاملي بر ظرفيت هاي ديوان بين المللي کيفري در حمايت از حقوق بشر/ حجت سليمي ترکماني.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۶، شماره 13، بهار - تابستان: ص ۱۶۵-۱۹۲.

  ۲۹۸۱۰

  DM12056

  قانون جرم سياسي در سنجه اصل 168 قانون اساسي/ کاظم خسروي، عبدالرضا اصغري.- آموزه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۶، شماره 13، بهار - تابستان: ص ۱۹۳-۲۲۳.

  ۲۹۸۱۱

  DM12065

  همگرايي حقوق محيط زيست و حقوق بشر؛ با نگاهي به فقه اسلامي/ گودرز افتخار جهرمي، عليرضا رضائي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 1، زمستان: ص ۳-۳۲.

  ۲۹۸۱۲

  DM12066

  عنصر عنف در زنا از منظر فقه، حقوق جزاي ايران و انگليس/ روح الله اکرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 1، زمستان: ص ۳۵-۶۶.

  ۲۹۸۱۳

  DM12067

  حق تعيين سرنوشت در اسلام و حقوق بين الملل معاصر/ منوچهر توسلي نائيني، فرناز شيراني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 1، زمستان: ص ۶۹-۹۰.

  ۲۹۸۱۴

  DM12068

  بررسي تطبيقي سن مسئوليت کيفري اطفال در فقه اسلامي، اسناد بين المللي و قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ مسعود حيدري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 1، زمستان: ص ۹۳-۱۱۴.

  ۲۹۸۱۵

  DM12069

  تحليلي بر مفهوم نظام نمايندگي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "با نگاهي تطبيقي به انديشه سياسي غرب"/ عليرضا دبيرنيا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 1، زمستان: ص ۱۱۷-۱۳۴.

  ۲۹۸۱۶

  DM12070

  مطالعه تطبيقي شرط کاربرد صنعتي در حقوق اختراعات/ محمود صادقي، حامد نجفي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 1، زمستان: ص ۱۳۷-۱۶۰.

  ۲۹۸۱۷

  DM12071

  درآمدي بر ارزيابي مراجع کيفري و شبه کيفري در پذيرش دلايل باطل (در حقوق اسلام، ايران و غرب)/ جلال الدين قياسي، محمدعلي حاجي ده آبادي، فرشيد دهقان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 1، زمستان: ص ۱۶۳-۱۸۷.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
61