جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 234325
  تاریخ انتشار : 5 اسفند 1396 9:12
  تعداد بازدید : 546

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ماه 96

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ماه 96


  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۹۸۱۸

  DM12072

  مبناي حق اسلامي لزوم پيروي از خدا/ احمد اسماعيل تبار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۳ و ۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-۱۹.

  ۲۹۸۱۹

  DM12073

  دفاع اختلال رواني در زمان ارتکاب جرم: تقابل حقوق متهم با منافع قرباني در حقوق کيفري بين المللي/ عليرضا تقي پور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۳ و ۷۴، بهار و تابستان: ص ۲۱-۴۴.

  ۲۹۸۲۰

  DM12074

  قواعد استرداد دادخواست و دعواي بدوي در فرض تعدد اصحاب دعوا/ علي طهماسبي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۳ و ۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-۲۷.

  ۲۹۸۲۱

  DM12075

  مباني کلامي و فقهي توبه در حقوق کيفري اسلام/ محمدحسين فضائلي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۳ و ۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-۲۷.

  ۲۹۸۲۲

  DM12076

  اعتبارسنجي اقتصادي از منظر حقوق عمومي/ علي محمد فلاح زاده، محمود ابراهيمي، سجاد افشار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۳ و ۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-۲۴.

  ۲۹۸۲۳

  DM12077

  مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مسئوليت به طرفيت دولت/ جواد کاشاني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۳ و ۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-۳۷.

  ۲۹۸۲۴

  DM12078

  پيشگيري از ورشکستگي بانک ها/ محمود باقري، محبوبه ثقوري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۵ و ۷۶، پاييز و زمستان: ص ۱-۳۲.

  ۲۹۸۲۵

  DM12079

  ماهيت حقوقي حساب وديعه در معاملات مشتقه مالي/ جواد حسين زاده، دانا معبدي، محمد حسين خاني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۵ و ۷۶، پاييز و زمستان: ص ۳۳-۵۴.

  ۲۹۸۲۶

  DM12080

  ماهيت و آثار قرارداد سلف موازي/ حسن ره پيک، محمدرضا کريميان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۵ و ۷۶، پاييز و زمستان: ص ۵۵-۸۰.

  ۲۹۸۲۷

  DM12081

  مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در نظام کيفري ايران و فرانسه/ محسن شريفي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۵ و ۷۶، پاييز و زمستان: ص ۸۱-۱۱۶.

  ۲۹۸۲۸

  DM12082

  مفهوم منفعت عمومي و جايگاه آن در قانونگذاري ايران/ ناصرعلي منصوريان، عادل شيباني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۵ و ۷۶، پاييز و زمستان: ص ۱۱۷-۱۴۲.

  ۲۹۸۲۹

  DM12083

  چالش هاي ميان بغي فقهي و قانوني/ سيداحمد ميرخليلي، عباس کلانتري خليل آباد، محمد نظري ندوشن.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۵، شماره ۷۵ و ۷۶، پاييز و زمستان: ص ۱۴۳-۱۶۹.

  ۲۹۸۳۰

  DM12084

  مسئوليت مدني ناشي از عيب توليد با رويکردي بر توليد محصولات تراريخته (به همراه مطالعه اي تطبيقي)/ ميلاد مشايخ، مرتضي شهبازي نيا، غفور خوئيني.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 92، زمستان: ص ۲۹-۵۶.

  ۲۹۸۳۱

  DM12085

  درجه بندي تعزيرات: از نوآوري تا بازانديشي/ حميد بهره مند.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 92، زمستان: ص ۱۱۱-۱۳۵.

  ۲۹۸۳۲

  DM12086

  در انتظار قانون گرايي: تحليل متني نظريه حاکميت قانون در ايران/ سيدشهاب الدين موسوي زاده مرکيه.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 92، زمستان: ص ۱۷۵-۲۰۳.

  ۲۹۸۳۳

  DM12087

  مهلت معقول در مرحله پيش دادرسي کيفري؛ از سازوکارهاي اعمال تا ضمانت اجراي نقض/ عليرضا نوريان، احسان سليمي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 92، زمستان: ص ۲۲۹-۲۵۴.

  ۲۹۸۳۴

  DM12088

  جمع ضمانت اجراهاي اصلي تخلف از اجراي قرارداد در فقه اماميه، حقوق ايران و انگلستان/ سيديونس نوراني مقدم، بيژن حاجي عزيزي، محمدجواد عيوضي.- مجلس و راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 92، زمستان: ص ۳۳۷-۳۶۲.

  ۲۹۸۳۵

  DM12089

  توافق بر خسارت تاخير تاديه با تاکيد بر رويه قضايي/ رضا مقصودي، حسين داودي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 13، زمستان: ص ۱۷-۳۶.

  ۲۹۸۳۶

  DM12090

  دعواي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف املاک تصرف شده از سوي دستگاه هاي اجرايي در راستاي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني/ مهدي فتاحي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 13، زمستان: ص ۳۷-۵۶.

  ۲۹۸۳۷

  DM12091

  تاثير ازدواج مجدد بر پرداخت مستمري به همسر بيمه شده متوفي در آئينه آراء صادره از ديوان عدالت اداري/ زهرا بيدار.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 13، زمستان: ص ۵۷-۶۵.

  ۲۹۸۳۸

  DM12092

  تاثير قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادي (نقد آراء شعبه 215 دادگاه عمومي حقوقي تهران و شعبه ۴۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران)/ علي رضائي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 13، زمستان: ص ۶۷-۸۰.

  ۲۹۸۳۹

  DM12093

  ضابطه حقوقي تشخيص صلاحيت مراجع مقررات گذار بخشي و فرابخشي/ محمد صادقي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 13، زمستان: ص ۸۱-۹۸.

  ۲۹۸۴۰

  DM12094

  تخفيف حبس، از تقليل تا تبديل/ رضا زهروي، رسول احمدزاده، سينا رستمي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 13، زمستان: ص ۹۹-۱۱۴.

  ۲۹۸۴۱

  DM12095

  فور و تراخي در اعمال وکالت در طلاق از سوي زوجه/ زکيه نعيمي.- راي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره 13، زمستان: ص ۱۱۵-۱۲۰.

  ۲۹۸۴۲

  DM12096

  تحليلي بر روابط شرط پذيرش مسئوليت/جبران خسارت و انتقال آن به بيمه گر/ محمود باقري، عادل ابراهيم پور اسنجان.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۵۸۹-۶۰۸.

  ۲۹۸۴۳

  DM12097

  تجارت جنين در حقوق داخلي و بين المللي/ بهرام تقي پور.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۶۰۹-۶۲۹.

  ۲۹۸۴۴

  DM12098

  دکترين استيفاي حق در حوزه علائم تجاري با نگاهي بر حقوق مصرف کننده/ سعيد حبيبا، محبت مظفري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۶۳۱-۶۴۶.

  ۲۹۸۴۵

  DM12099

  مقايسه ابعاد حقوقي اعتبارات اسنادي و تعهد پرداخت بانکي/ محسن صادقي، سميرا سليمان زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۶۴۷-۶۶۶.

  ۲۹۸۴۶

  DM12100

  بانکداري بدون ربا و آزادسازي خدمات بانکي در سازمان جهاني تجارت/ امير صادقي نشاط، سيدمرتضي پورميرغفاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۶۶۷-۶۸۲.

  ۲۹۸۴۷

  DM12101

  وضعيت حقوقي "مراعي" به منزله وضعيتي در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ/ عباس کريمي، هادي شعباني کندسري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۶۸۳-۷۰۲.

  ۲۹۸۴۸

  DM12102

  تصفيه ويژه/ عباس ميرشکاري، افروز صمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۷۰۳-۷۲۱.

  ۲۹۸۴۹

  DM12103

  بيشينه سازي ثروت به مثابه معياري براي ارزيابي قواعد حقوقي/ سيدمرتضي نعيمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۷۲۳-۷۴۲.

  ۲۹۸۵۰

  DM12104

  مرجع صالح براي رسيدگي اعتراض شخص ثالث به راي و اعتراض ثالث اجرايي (با تاکيد بر رويه قضايي ايران)/ خيرالله هرمزي، حبيب بابايي قره قشلاقي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۷۴۳-۷۶۱.

  ۲۹۸۵۱

  DM12105

  حقوق رقابت بين الملل/ محمدحسين وکيلي مقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۷۶۳-۷۸۱.

  ۲۹۸۵۲

  DM12106

  چين، اروپا و چالش حقوق بشري همکاري هاي فراگير/ فريبرز ارغواني.- سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران). ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۸۱۵-۸۳۲.

  ۲۹۸۵۳

  DM12107

  مباني فقهي - حقوقي جرم انگاري تجاوز زناشويي/ سيدعليرضا ميرکمالي.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 51، پاييز: ص ۳۸۹-۴۰۵.

  ۲۹۸۵۴

   

  قاعده مجرميت متقابل در حقوق جزاي بين الملل ايران/ معصومه شکفته گوهري، مجتبي جاني پور اسکلکي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 10، پاييز - زمستان: ص ۵-۴۱.

  ۲۹۸۵۵

   

  حمله سايبري به مثابه جنايت تجاوز و بررسي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به آن/ پرستو اسمعيل زاده ملاباشي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 10، پاييز - زمستان: ص ۴۳-۶۵.

  ۲۹۸۵۶

   

  رويکرد امنيت مدار به حقوق کيفري و رهيافت هاي آن در فرايند دادرسي کيفري؛ (با تاکيد بر حقوق کيفري ايران، فرانسه و ايالات متحده)/ نبي اله غلامي، شهلا معظمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 10، پاييز - زمستان: ص ۶۷-۱۰۰.

  ۲۹۸۵۷

   

  تاثير نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه هاي کيفري بين المللي در زمينه مجازات اعدام/ عليرضا تقي پور.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 10، پاييز - زمستان: ص ۱۰۱-۱۲۵.

  ۲۹۸۵۸

   

  بسترهاي بزه ديدگي جنسي در مقررات غيرکيفري (با تاکيد بر قانون مدني و قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست)/ سيدمنصور ميرسعيدي، نرگس السادات عطايي حسين آبادي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 10، پاييز - زمستان: ص ۱۲۷-۱۴۹.

  ۲۹۸۵۹

   

  اقدامات بين المللي در پيشگيري و مقابله کيفري با تروريسم دريايي/ پيـمان حکيـم زاده خوئي، محسن عبدالهي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 10، پاييز - زمستان: ص ۱۵۱-۱۸۹.

  ۲۹۸۶۰

  DM12108

  ماهيت تعهد ايمني و کاربرد آن در مسووليت مدني پزشک در حقوق ايران و فرانسه/ مريم ثقفي، عليرضا يزدانيان، محمود جلالي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره 3، پاييز: ص ۱-۳۵.

  ۲۹۸۶۱

  DM12109

  مباني مسووليت شرکت مادر در قبال شرکت تابع (مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي انگليس و ايران)/ علي رضائي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره 3، پاييز: ص ۳۷-۷۳.

  ۲۹۸۶۲

  DM12110

  نظريه تعميق ناتواني شرکت تجاري در پرداخت دين (مطالعه در حقوق آمريکا و ايران)/ حبيب رمضاني آکردي، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره 3، پاييز: ص ۷۵-۱۰۸.

  ۲۹۸۶۳

  DM12111

  فرايند مذاکره مجدد قراردادهاي سرمايه گذاري/ عبدالحسين شيروي، فريده شعباني جهرمي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره 3، پاييز: ص ۱۰۹-۱۲۴.

  ۲۹۸۶۴

  DM12112

  قاعده حل تعارض در تعيين قانون حاکم بر اوراق بهادار/ محمد صادقي، سيدنصرالله ابراهيمي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره 3، پاييز: ص ۱۲۵-۱۵۳.

  ۲۹۸۶۵

  DM12113

  تاثيرات جهاني شدن بر مقوله حمايت از حقوق محيط زيست/ سماء فرخنده نژاد، عليرضا آرش پور، ليلا رئيسي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره 3، پاييز: ص ۱۵۵-۱۸۴.

  ۲۹۸۶۶

  DM12114

  حمايت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکيت فکري با رويکرد تطبيقي/ عميد محمدي، محمد صالحي مازندراني، مهدي زاهدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره بيست و يکم، شماره 3، پاييز: ص ۱۸۵-۲۱۴.

  ۲۹۸۶۷

  DM12115

  صلاحيت دادگاه هاي داخلي در رسيدگي به جنايت تجاوز ارضي/ حسن پوربافراني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 16)، پاييز و زمستان: ص ۷-۲۹.

  ۲۹۸۶۸

  DM12116

  قانون گذاري و قانون مداري با مطالعه انتقادي حقوق کيفري افغانستان/ محمد صدر توحيدخانه.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 16)، پاييز و زمستان: ص ۳۱-۶۲.

  ۲۹۸۶۹

  DM12117

  بررسي کارکردهاي بازپرورانه اجراي حق برخورداري از آموزش و پرورش در زندان هاي استان اصفهان/ الناز جهانگيري، سعيد قماشي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 16)، پاييز و زمستان: ص ۶۳-۹۱.

  ۲۹۸۷۰

  DM12118

  تبيين مفهوم و جايگاه "فعل ناشي از ترک فعل" در حقوق کيفري فرانسه، سوئيس و ايران/ محمود روح الاميني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 16)، پاييز و زمستان: ص ۹۳-۱۱۶.

  ۲۹۸۷۱

  DM12119

  دفاع پيشگيرانه در حقوق ايران/ ابوالحسن شاکري، عباس سلمان پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 16)، پاييز و زمستان: ص ۱۱۷-۱۳۴.

  ۲۹۸۷۲

  DM12120

  مطالعه تطبيقي بازرسي و تفتيش وسايل نقليه در حقوق ايران و امريکا/ غلامحسن کوشکي، سحر سهيل مقدم.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 16)، پاييز و زمستان: ص ۱۳۵-۱۶۱.

  ۲۹۸۷۳

  DM12121

  دادستان انتخابي؛ مباني و زمينه هاي تاريخي/ محمد متين پارسا، مهدي شيدائيان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 16)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۳-۱۸۲.

  ۲۹۸۷۴

  DM12122

  تحليل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوب 92)/ حميد مسجدسرائي، سعيد مولوي وردنجاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 16)، پاييز و زمستان: ص ۱۸۳-۲۱۰.

  ۲۹۸۷۵

  DM12123

  بايسته هاي جرم انگاري براي حمايت از کودکان خياباني/ رحيم نوبهار، فاطمه صفاري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 6 (پياپي 16)، پاييز و زمستان: ص ۲۱۱-۲۳۱.

  ۲۹۸۷۶

  DM12124

  نقد رويکرد قانون گذار کيفري ايران در نحوه انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقي/ امين نيکومنظري، فريد محسني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره 6 (پياپي 16)، پاييز و زمستان: ص ۲۳۳-۲۵۸.

  ۲۹۸۷۷

  DM12125

  شرايط عمومي موافقتنامه داوري در حقوق ايران و حقوق بين الملل/ آرزو پادير.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 14، پاييز: ص ۵-۲۰.

  ۲۹۸۷۸

  DM12126

  تحليل جايگاه اصل صلاحيت جهاني در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري (ICC) و قانون مجازات اسلامي/ مصطفي فروتن، ارسلان اشرافي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 14، پاييز: ص ۲۱-۴۰.

  ۲۹۸۷۹

  DM12127

  جايگاه برجام در حقوق ايران و حقوق بين الملل/ محمد قربان زاده.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 14، پاييز: ص ۴۱-۵۲.

  ۲۹۸۸۰

  DM12128

  زمان اقامه دليل در دعاوي مدني/ اميد جمشيدي، محمد ذالي.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 14، پاييز: ص ۵۳-۶۴.

  ۲۹۸۸۱

  DM12129

  مطالعه تطبيقي حق آزادي بيان از منظر اسلام و اسناد بين المللي/ حسين کاظمي فروشاني، نرگس اکبري.- انديشمندان حقوق. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 14، پاييز: ص ۶۵-۸۸.

  ۲۹۸۸۲

  DM12130

  بررسي نقش ساختار سازماني کلانتري و پاسگاه ها در پيشگيري انتظامي مناطق حاشيه نشين کلان شهر مشهد مقدس/ عبدالله هندياني ... [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 43، تابستان: ص ۱-۳۸.

  ۲۹۸۸۳

  DM12131

  بررسي مباني پيشگيري اجتماعي از جرم و پليس جامعه محور/ مراد عباسي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 43، تابستان: ص ۴۶-۷۴.

  ۲۹۸۸۴

  DM12132

  مقايسه بهزيستي روانشناختي زندانيان جرايم مختلف/ احمد سوري، مقداد ابراهيمي آزاد.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 43، تابستان: ص ۷۵-۱۰۲.

  ۲۹۸۸۵

  DM12133

  بررسي تاثير خانواده نابسامان در گرايش افراد به جرائم مواد مخدر و راهکارهاي پيشگيرانه/ اکبر زمان زاده، نوروز قانع فر.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 43، تابستان: ص ۱۲۹-۱۴۹.

  ۲۹۸۸۶

  DM12134

  بايسته هاي ميانجي گري کيفري در بوته سياست تقنيني نوين ايران (با تاکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري و آيين نامه ميانجي گري کيفري)/ مهديه مهديزاد پايدار، شادي عظيم زاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 43، تابستان: ص ۱۵۱-۱۸۵.

  ۲۹۸۸۷

  DM12135

  بهبود اثربخشي در اجراي پروژه هاي پيشگيري وضعي از جرم/ مجيد قورچي بيگي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 43، تابستان: ص ۱۸۷-۲۰۵.

  ۲۹۸۸۸

  DM12136

  حق دسترسي به داروها و حق حمايت از اختراعات دارويي/ محسن برهاني، مهرنوش ابوذري.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 99، پاييز: ص ۱۱-۲۹.

  ۲۹۸۸۹

  DM12137

  ارزيابي مسئوليت مدني و مقررات ايمني در پيشگيري از فعاليت هاي خطرآفرين/ حسن باديني، سميه عباسي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 99، پاييز: ص ۳۱-۵۸.

  ۲۹۸۹۰

  DM12138

  پاسخ کيفري در قبال هرزه نگاري سايبري در اسناد بين المللي و قانون جرايم رايانه اي مصوب ۱۳۸۸/ عليرضا تقي پور، مرتضي زرينه.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 99، پاييز: ص ۵۹-۸۲.

  ۲۹۸۹۱

  DM12139

  تفکيک صلاحيت ديوان عدالت اداري و دادگاه عمومي در دعاوي مسئوليت مدني عليه دولت/ محمد جلالي، محمد حسنوند، ايوب ميري.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 99، پاييز: ص ۸۳-۱۱۰.

  ۲۹۸۹۲

  DM12140

  مباني نظري، اهداف و شيوه هاي جبران خسارات در حقوق رقابت/ رضا خشنودي، رضا علي پور، سيدعليرضا شکوهيان.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 99، پاييز: ص ۱۱۱-۱۳۵.

  ۲۹۸۹۳

  DM12141

  حضور سازمان هاي مردم نهاد در فرآيند کيفري در پرتو قانون آيين دادرسي کيفري/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 99، پاييز: ص ۱۳۷-۱۶۵.

  ۲۹۸۹۴

  DM12142

  تحليل حقوقي و اقتصادي سود معين در مضاربه بانکي/ محمد سلطاني، شهرزاد حدادي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 99، پاييز: ص ۱۶۷-۱۹۷.

  ۲۹۸۹۵

  DM12143

  تحليل جرايم شرکتي در پرتو نظام هاي اقتصادي/ مجيد صادق نژاد نائيني.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 99، پاييز: ص ۱۹۹-۲۲۵.

  ۲۹۸۹۶

  DM12144

  گستره و قلمرو حريم خصوصي در فضاي مجازي/ يونس فتحي، خيراله شاهمرادي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 99، پاييز: ص ۲۲۷-۲۵۰.

  ۲۹۸۹۷

  DM12145

  شرط رعايت تعهدات معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري در پرتو رويه داوري بين المللي/ پروين محمدي ديناني.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 99، پاييز: ص ۲۵۱-۲۷۹.

  ۲۹۸۹۸

  DM12146

  تاثير تغيير جنسيت در ارث از ديدگاه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ محمد داودآبادي، ابوالحسن مجتهد سليماني، صادق حسن زاده.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 7، بهار و تابستان: ص ۹-۳۳.

  ۲۹۸۹۹

  DM12147

  ماهيت و آثار صکوک مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار/ فرشاد اکبري.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 7، بهار و تابستان: ص ۳۵-۵۳.

  ۲۹۹۰۰

  DM12148

  بررسي فقهي - حقوقي تبديل به غير اوقاف عامه با تاکيد بر مساجد/ مرتضي فياض.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 7، بهار و تابستان: ص ۵۵-۷۳.

  ۲۹۹۰۱

  DM12149

  بررسي مصاديق شروط ناعادلانه قرارداد/ مسعود ضيغم زاده، محمدحسين بياتي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 7، بهار و تابستان: ص ۷۵-۹۳.

  ۲۹۹۰۲

  DM12150

  ساز و کارهاي حقوقي حمايت از شخص ضعيف در قرارداد در نظام حقوقي ايران/ ميثم مرادي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 7، بهار و تابستان: ص ۹۵-۱۱۱.

  ۲۹۹۰۳

  DM12151

  طرح دعواي جمعي در دعاوي مالکيت فکري/ سعديه رشيدي بچاي.- پژوهشنامه حقوق خصوصي عدالت. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره 7، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-۱۳۶.

  ۲۹۹۰۴

  DM12152

  ايجاد ترس از اعمال خشونت به مثابه تهاجمي عليه تماميت رواني اشخاص، در نظام هاي کيفري ايران و انگلستان/ سيدمحمد حسيني، امير اعتمادي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 21، زمستان: ص ۹-۳۸.

  ۲۹۹۰۵

  DM12153

  ماهيت اختيار و جايگاه آن در حقوق کيفري/ محمدهادي صادقي، فرزاد تنهايي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 21، زمستان: ص ۳۹-۷۲.

  ۲۹۹۰۶

  DM12154

  تبديل قصاص در حقوق کيفري ايران/ حسن مرادي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 21، زمستان: ص ۷۳-۱۱۴.

  ۲۹۹۰۷

  DM12155

  بررسي تطبيقي حمايت از شهود در قانون آيين دادرسي کيفري ايران و منشور شهود انگلستان/ غلامحسن کوشکي، زهرا اميني.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 21، زمستان: ص ۱۱۵-۱۵۳.

  ۲۹۹۰۸

  DM12156

  تحليل عنصر محور رکن معنوي جنايات عمدي در صلاحيت ديوان کيفري بين المللي/ جلال الدين قياسي، ايمان محترم قلاتي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 21، زمستان: ص ۱۵۵-۱۹۶.

  ۲۹۹۰۹

  DM12157

  واکاوي ادله و مباني عدم مسئوليت پزشک در پرتوي آموزه هاي فقه/ صالح منتظري، سيدمحمدعلي صدر طباطبايي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 21، زمستان: ص ۱۹۷-۲۲۶.

  ۲۹۹۱۰

  DM12158

  ممنوعيت بازرسي تلفن همراه و بايسته هاي آن؛ جلوه اي از حريم خصوصي متهم در رويه قضايي و دستاوردهاي آن/ جواد صالحي.- پژوهش حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 21، زمستان: ص ۲۲۷-۲۵۰.

  ۲۹۹۱۱

  DM12159

  شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهي به رويه قضايي)/ محمد بافهم، عزيزاله فهيمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 21، زمستان: ص ۹-۳۸.

  ۲۹۹۱۲

  DM12160

  ابعاد حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در زمينه مقررات صادرات و واردات/ محمدرضا پاسبان، سعيد جواندل، علي حيدريان اله آباد.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 21، زمستان: ص ۳۹-۶۹.

  ۲۹۹۱۳

  DM12161

  مباني فلسفي حق افراد بر داشتن حداقل دارايي از ديدگاه حقوق خصوصي (همراه با مطالعه تطبيقي)/ رحيم پيلوار.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 21، زمستان: ص ۶۹-۹۳.

  ۲۹۹۱۴

  DM12162

  شرط فعل بر ثالث/ مهدي حسن زاده، احد شاهي دامن جاني، حسن علي پور.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 21، زمستان: ص ۹۳-۱۱۷.

  ۲۹۹۱۵

  DM12163

  منطق اعتبار قاعده حقوقي در منطقه الفراغ/ شعبان حق پرست، کورش کاوياني، حامد کهوند.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 21، زمستان: ص ۱۱۹-۱۴۷.

  ۲۹۹۱۶

  DM12164

  ماهيت و مبناي تعديل در حقوق ايران و فيديک/ حبيب اله رحيمي، سعيده عليزاده.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 21، زمستان: ص ۱۴۷-۱۷۶.

  ۲۹۹۱۷

  DM12165

  ماهيت حقوقي نهاد داوري/ همايون مافي، محمدحسين تقي پور.- پژوهش حقوق خصوصي. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 21، زمستان: ص ۱۷۷-۲۰۵.
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
49