جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 236691
  تاریخ انتشار : 15 فروردین 1397 8:49
  تعداد بازدید : 431

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفندماه 96

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفندماه 96


  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۹۹۳۵

  DM12166

  محدوديت هاي آزادي هاي عمومي در حکومت هاي اسلامي و سکولار/ علي بهادري جهرمي، علي فتاحي زفرقندي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 2، تابستان: ص ۳-۲۰.

  ۲۹۹۳۶

  DM12167

  حق بر شهروندي؛ گذار از وضع طبيعي به سوي جامعه مدني/ مهناز بيات کميتکي، مهدي بالوي، رقيه عسگرزاده مزرعه.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 2، تابستان: ص ۲۳-۴۴.

  ۲۹۹۳۷

  DM12168

  هدف و منبع رويکرد تفسيري فقه اسلامي در قياس با تفسير کارگردگرا/ حسين سيمايي صراف، ابراهيم عبدي پور، جواد معتمدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 2، تابستان: ص ۴۷-۷۰.

  ۲۹۹۳۸

  DM12169

  پژوهش تطبيقي تشريفات اراده در ايقاع در حقوق اسلام و غرب/ محمد صالحي مازندراني، حانيه ذاکري نيا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 2، تابستان: ص ۷۳-۹۸.

  ۲۹۹۳۹

  DM12170

  ماهيت، شرايط و آثار اصل ضرورت نظامي در دو نظام حقوقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي/ عباسعلي عظيمي شوشتري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 2، تابستان: ص ۱۰۱-۱۲۲.

  ۲۹۹۴۰

  DM12171

  تاملي بر نسبت ميان حمايت از اقليت ها و صلح و امنيت منطقه اي در اسلام و حقوق بين الملل/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 2، تابستان: ص ۱۲۵-۱۴۶.

  ۲۹۹۴۱

  DM12172

  جايگاه حقوقي تبليغ توسل به زور عليه دولت ها با تاکيد بر رهيافت اسلامي/ غلامعلي قاسمي، مسلم ملکي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 2، تابستان: ص ۱۴۹-۱۷۸.

  ۲۹۹۴۲

  DM12173

  تاملي بر نظريه ي خانه نشيني زن در فقه اسلامي/ فرج الله هدايت نيا.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ۷۶، تابستان: ص.۷-۲۴.

  ۲۹۹۴۳

  DM12174

  تحليل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبيين چالش هاي آن/ سيد عليرضا ميرکمالي، سيدمهدي کاظمي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ۷۶، تابستان: ص. ۲۵-۵۵.

  ۲۹۹۴۴

  DM12175

  نقدي بر ادله ي لزوم رشد کيفري از منظر فقه و حقوق/ عبدالله بهمن پوري، عبدالرضا شريفي، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ۷۶، تابستان: ص. ۵۷-۷۹.

  ۲۹۹۴۵

  DM12176

  بررسي حقوقي اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وي در ازدواج مجدد زوج/ مهدي رحماني، حميد ابهري، علي اکبر ايزدي فرد.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ۷۶، تابستان: ص. ۸۱-۱۰۷.

  ۲۹۹۴۶

  DM12177

  نگاهي بر رويه ي نهادهاي بين المللي در هنجارسازي و توسيع مفاهيم حوزه ي زنان/ هاله حسيني اکبري نژاد، حوريه حسيني اکبري نژاد.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ۷۶، تابستان: ص. ۱۳۷-۱۵۸.

  ۲۹۹۴۷

  DM12178

  بررسي فقهي- حقوقي لزوم سکونت زوجين در منزل مشترک/ پوريا رضي، ميثم رامشي.- فقه و حقوق خانواده. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۵-۲۹.

  ۲۹۹۴۸

  DM12179

  مطالعه فقهي ـ حقوقي اذن زوج در اعمال جراحي زيبايي زوجه/ حميدرضا صالحي، نرگس باقري مطلق.- فقه و حقوق خانواده. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۳۱-۵۶.

  ۲۹۹۴۹

  DM12180

  سياست هاي کلان فرهنگي خانواده در پرتو آموزه هاي ديني/ فاطمه سرخ حصاري، فائزه عظيم زاده اردبيلي.- فقه و حقوق خانواده. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۷، پاييز و زمستان.

  ۲۹۹۵۰

  DM12181

  اعتبار عربي بودن در صيغه عقد نکاح از منظر فقه اماميه و حقوق ايران/ سيد احمد مير حسيني، احمد صابري مجد.- فقه و حقوق خانواده. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۸۱-۱۰۰.

  ۲۹۹۵۱

  DM12182

  جايگاه فقهي و حقوقي مهريه در نظام حقوقي ايران با تأکيد بر قانون حمايت خانواده 1391/ عبدالله بهمن پوري، سهيلا جعفرپور.- فقه و حقوق خانواده. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۱-۱۲۵.

  ۲۹۹۵۲

  DM12183

  بازخواني ادله فقهي حق امتناع زوجه/ اعظم غياثي ثاني.- فقه و حقوق خانواده. ۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۷-۱۴۲.

  ۲۹۹۵۳

  DM12184

  بررسي نوع نگرش کارکردگرايي به انسان و تأثير آن برحقوق بنيادين بشر/ علي اسداله زاده، خيراله پروين.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۲ (پياپي ۷)، بهار و تابستان: ص. ۷.

  ۲۹۹۵۴

  DM12185

  تحليل ابعاد معناشناختي لفظ قانون در اصول قانون اساسي/ ايوب نوراللهي، فاطمه قدرتي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۲ (پياپي ۷)، بهار و تابستان: ص. ۲۳.

  ۲۹۹۵۵

  DM12186

  تبيين نهاد مجازات در حقوق کيفري اديان ابراهيمي؛ با رويکرد تطبيقي بين اسلام و يهوديت/ پيمان کمالوند.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۲ (پياپي ۷)، بهار و تابستان: ص.۳۷.

  ۲۹۹۵۶

  DM12187

  اصول حقوق عمومي در انديشه فارابي/ عليرضا گياهي، جمشيد صفاري، ابراهيم موسي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۲ (پياپي ۷)، بهار و تابستان: ص. ۵۵.

  ۲۹۹۵۷

  DM12188

  جايگاه حقوقي نظم عمومي، در معارف اسلامي و اسناد بين المللي/ محسن يوسف وند، سيدحسن عابديان کلخوران.- انديشه هاي حقوق عمومي. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۲ (پياپي ۷)، بهار و تابستان: ص. ۸۷.

  ۲۹۹۵۸

  DM12189

  بررسي حقوق و تکاليف غير مالي زوجين بر اساس مصلحت خانواده با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، بتول مهرگان صومعه سرايي.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 76، پاييز: ص ۱-۲۰.

  ۲۹۹۵۹

  DM12190

  ماهيت حقوقي دفاع مشروع و مستندات فقهي آن با رويکردي به آراي امام خميني (س)/ قربانعلي بختياري.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 76، پاييز: ص ۲۱-۵۲.

  ۲۹۹۶۰

  DM12191

  بررسي شرط در ايقاعات با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ صبا حقيقت.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 76، پاييز: ص ۷۷-۸۹.

  ۲۹۹۶۱

  DM12192

  مباني نظري حق آزادي زنان از ديدگاه امام خميني (س)/ سيداحمد ميرخليلي، عبدالقادر محمدي.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 76، پاييز: ص ۱۱۹-۱۴۳.

  ۲۹۹۶۲

  DM12193

  مالکيت معدن از منظر فقهاي اماميه با رويکردي بر ديدگاه امام خميني (س)/ قدرت الله نيازي، کريم کوخايي زاده.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره 76، پاييز: ص ۱۴۵-۱۶۰.

  ۲۹۹۶۳

  DM12194

  مطالعه تطبيقي نوآوري هاي قانون حمايت خانواده سال ۹۱ در حقوق مالي اجرت المثل و نحله با فقه اماميه/ فاطمه خليجيان، ابوذر ابراهيمي ترکمان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 31، بهار: ص ۱۱-۵۴.

  ۲۹۹۶۴

  DM12195

  ماهيت حقوقي عقود مجاني با شرط عوض/ شکراله نيکوند.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 31، بهار: ص ۵۵-۷۲.

  ۲۹۹۶۵

  DM12196

  موسسات مدعي حق اختراع: چالشي نوين در حوزه حقوق اختراعات ايالات متحده با نگاهي به حقوق ايران/ محمدمهدي علي عسگري زماني، سوده ناطق نوري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 31، بهار: ص ۷۳-۱۰۳.

  ۲۹۹۶۶

  DM12197

  بررسي عوامل تکرار جرم نوجوانان بزهکار استان تهران در پرتو جرم شناسي تعامل گرا/ قاسم قاسمي، مونا کيهان پور.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 31، بهار: ص ۱۰۵-۱۲۹.

  ۲۹۹۶۷

  DM12198

  چالش هاي مهم در قراردادهاي الکترونيک در حقوق ايران/ محسن رستمي، پرويز ساورائي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 31، بهار: ص ۱۳۱-۱۵۱.

  ۲۹۹۶۸

  DM12199

  تاثير استراتژي هاي تجاري شرکت هاي بيمه بر توسعه محصول جديد/ راضيه صمدي پور، علي خوش اخلاق، حميد شفيع زاده.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 31، بهار: ص ۱۵۳-۱۷۶.

  ۲۹۹۶۹

  DM12200

  تعديل در قراردادهاي پيمانکاري/ غزاله ميرهادي تفرشي، عزت الله عراقي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 31، بهار: ص ۱۷۷-۱۹۸.

  ۲۹۹۷۰

  DM12201

  امکان سنجي ايجاد نهاد تجديد نظر در پرتو ارزيابي انتقادي نظام ابطال آراي ايکسيد (ICSID) و تجربه موفق هيئت تجديد نظر سازمان تجارت جهاني/ ابراهيم بيگ زاده، محمد مخبر.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۱۱-۴۱.

  ۲۹۹۷۱

  DM12202

  جايگاه رهن دين در سرمايه گذاري و تامين منابع مالي با نگاهي اجمالي به رهن دين در صنعت نفت/ محمود باقري، زهرا گودرزي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۴۳-۶۴.

  ۲۹۹۷۲

  DM12203

  ويتگنشتاين متاخر و حقوق/ سيدمحمد قاري سيدفاطمي، پرهام مهر آرام.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۶۵-۸۸.

  ۲۹۹۷۳

  DM12204

  عقد ضمان به مثابه وثيقه عيني/ جليل قنواتي، محمد محلي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۸۹-۱۱۱.

  ۲۹۹۷۴

  DM12205

  اقتصاد سياسي بزهکاري دولت در نظام اقتدارگراي فراگير/ نسرين مهرا، مهدي پرويني.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۱۱۳-۱۳۳.

  ۲۹۹۷۵

  DM12206

  تمايز بين نابودسازي به عنوان مصداقي از جنايت عليه بشريت با نسل کشي در پرتو اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ سيدقاسم زماني، رضا شيران خراساني.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۱۳۵-۱۵۶.

  ۲۹۹۷۶

  DM12207

  جايگاه دفاع استفاده آزمايشي از اختراع در دعواي نقض حق اختراع: استثنايي مطلق يا مقيد؟/ ميرقاسم جعفرزاده، زينب غفوري.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۱۵۷-۱۸۶.

  ۲۹۹۷۷

  DM12208

  بين المللي شدن حقوق عمومي معاصر؛ جلوه ها و مصاديق/ بيژن عباسي، علي سهرابلو.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۱۸۷-۲۱۱.

  ۲۹۹۷۸

  DM12209

  بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات توسط شوراي نگهبان: تاملي ديگر/ اسدالله ياوري.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۲۱۳-۲۳۷.

  ۲۹۹۷۹

  DM12210

  ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در آيين نظريه تعديل پول/ کامران آقايي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۲۳۹-۲۵۸.

  ۲۹۹۸۰

  DM12211

  معيارهاي انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادي/ محمد سلطاني، مهسا لساني.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۲۵۹-۲۸۲.

  ۲۹۹۸۱

  DM12212

  بررسي انتقادي حاکميت حقوقي ساختار فني اينترنت بر فضاي مجازي/ عبداله رجبي، نسرين ترازي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۲۸۳-۳۰۷.

  ۲۹۹۸۲

  DM12213

  بررسي شمول مقررات ورشکستگي نسبت به اشخاص حقوق عمومي در ايران/ عليرضا عالي پناه.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۳۰۹-۳۳۶.

  ۲۹۹۸۳

  DM12214

  حقوق حاکم بر اموال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران/ امين مختاري دستنائي، حامد کرمي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره 80، زمستان: ص ۳۳۷-۳۶۱.

  ۲۹۹۸۴

  DM12215

  بازپژوهي ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پيش از استقرار/ سيف اله احدي، محمدتقي فخلعي، محمدحسن حائري.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 111، زمستان: ص ۹-۳۰.

  ۲۹۹۸۵

  DM12216

  پژوهشي پيرامون شرط خيار به موجب استيمار/ محمدعلي خورسنديان، مجيد سربازيان، سجاد برزگري.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 111، زمستان: ص ۳۱-۵۰.

  ۲۹۹۸۶

  DM12217

  بررسي تاثير جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، معصومه حميدي.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 111، زمستان: ص ۶۹-۸۸.

  ۲۹۹۸۷

  DM12218

  واکاوي ادله فقهي شيعه درباره شرطيت بلوغ در صحت معاملات/ رضاعلي کرمي.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 111، زمستان: ص ۸۹-۱۱۰.

  ۲۹۹۸۸

  DM12219

  بررسي قاعده فقهي "حرمت اکل مال به باطل" از دريچه حقوق و اقتصاد/ شادي کسنوي.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 111، زمستان: ص ۱۱۱-۱۳۴.

  ۲۹۹۸۹

  DM12220

  آثار سوگند نفي علم در فقه و حقوق ايران/ همايون مافي، رضا رضايي مقدم.- فقه و اصول. ۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره 111، زمستان: ص ۱۳۵-۱۵۲.

  ۲۹۹۹۰

   

  نقد و بررسي قانون پيشگيري از جرم مصوب ۷/۶/۱۳۹۴/ عباس شيري.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ۱۳۹۶، پيش شماره ۱، پاييز: ص. ۸-۱۹.

  ۲۹۹۹۱

   

  ضرورت گفتمان سازي در حوزه پيشگيري از وقوع جرم/ سهيلا صادقي فسايي.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ۱۳۹۶، پيش شماره ۱، پاييز: ص. ۳۶-۴۳.

  ۲۹۹۹۲

   

  فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره) با رويکردي پيشگيرانه چه رنگي است؟/ سيدعلي قادري.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ۱۳۹۶، پيش شماره ۱، پاييز: ص. ۵۶-۸۷.

  ۲۹۹۹۳

   

  ارزيابي سياست هاي کيفري در برابر جرايم خشونت آميز از طريق تحليل شاخص هاي کمي/ حسينعلي عطوف.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ۱۳۹۶، پيش شماره ۱، پاييز: ص. ۱۳۰-۱۴۹.

  ۲۹۹۹۴

   

  پيش بيني بزه کاري نوجوانان بر اساس خود کنترلي و اجبار والديني و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه/ مرتضي عندليب کورايم.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ۱۳۹۶، پيش شماره ۱، پاييز: ص. ۱۵۳-۱۶۷.

  ۲۹۹۹۵

  DM12221

  نقش عرف لفظي در تفسير قرارداد در حقوق موضوعه با رويکرد فقهي/ رضا رحيمي دهسوري، حميدرضا شاه باباي، عبدالله اميدي فرد.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 2 (پياپي 12)، پاييز و زمستان: ص ۱-۱۰.

  ۲۹۹۹۶

  DM12222

  تعهدات قراردادي و شيوه هاي جبران نقض در معاملات بازار فيزيکي بورس هاي کالايي/ سيدمرتضي شهيدي، ابراهيم عبدي پور فرد.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 2 (پياپي 12)، پاييز و زمستان: ص ۱۱-۲۲.

  ۲۹۹۹۷

  DM12223

  تحولات مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامي جديد ۱۳۹۲/ سعيده صالحي، سيدحسين صفايي، بختيار عباسلو.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 2 (پياپي 12)، پاييز و زمستان: ص ۲۳-۳۴.

  ۲۹۹۹۸

  DM12224

  مقايسه مبناي مسئوليت گمرک و مرجع تحويل گيرنده/ افروز صمدي.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 2 (پياپي 12)، پاييز و زمستان: ص ۳۵-۴۵.

  ۲۹۹۹۹

  DM12225

  واکاوي روايي فقهي - حقوقي وقف حقوق معنوي/ احسان علي اکبري بابوکاني، حسين حقيقت پور.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 2 (پياپي 12)، پاييز و زمستان: ص ۴۶-۵۷.

  ۳۰۰۰۰

  DM12226

  بررسي ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد/ جليل قنواتي، عبداله رجبي.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 2 (پياپي 12)، پاييز و زمستان: ص ۵۸-۷۲.

  ۳۰۰۰۱

  DM12227

  بررسي تطبيقي قانون حاکم بر مسئوليت مدني با وجود عنصر خارجي در حقوق ايران/ عباس نيازي، عليرضا يزدانيان، محمود جلالي.- دانش حقوق مدني. ۱۳۹۶، سال ششم، شماره 2 (پياپي 12)، پاييز و زمستان: ص ۷۳-۸۵.

  ۳۰۰۰۲

  DM12228

  بازپژوهي حجيت خبر واحد با استناد به سيره عقلا/ مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم، زهرا ترحمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 50، زمستان: ص ۳۵-۵۰.

  ۳۰۰۰۳

  DM12229

  بررسي فقهي و حقوقي مفهوم و شرايط اضطرار و تاثير آن در مسووليت مدني/ حميد ابهري، محمد فرزانگان، سميه ظهوري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 50، زمستان: ص ۵۱-۶۶.

  ۳۰۰۰۴

  DM12230

  واکاوي رويکردهاي فقهي به اعتبار جنسيت در شهادت/ سهيلا رستمي، مهرانگيز روستايي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 50، زمستان: ص ۶۷-۸۶.

  ۳۰۰۰۵

  DM12231

  حق اختصاص/ محمد صادقي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 50، زمستان: ص ۸۷-۱۱۲.

  ۳۰۰۰۶

  DM12232

  جايگاه نظريه مسووليت استردادي در فقه اماميه/ مجيد عباسي ... [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 50، زمستان: ص ۱۱۳-۱۴۶.

  ۳۰۰۰۷

  DM12233

  کاربرد استصحاب در قوانين مدني به تفکيک نوع آن/ عباس عرب خزائلي، احمد مرادخاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 50، زمستان: ص ۱۴۷-۱۶۰.

  ۳۰۰۰۸

  DM12234

  مباني فقهي - حقوقي مشروعيت ژن درماني در اديان توحيدي/ حميد رحماني منشادي، علي اکبر جعفري ندوشن.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 43، زمستان: ص ۸-۲۱.

  ۳۰۰۰۹

  DM12235

  سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم زيست فناورانه/ رضا وطن خواه، علي نجفي توانا، محمود عباسي.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 43، زمستان: ص ۲۵-۴۶.

  ۳۰۰۱۰

  DM12236

  ماهيت نهاد ديه از منظر فقه اسلامي و حقوق کيفري ايران/ احمد امي.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 43، زمستان: ص ۴۸-۶۸.

  ۳۰۰۱۱

  DM12237

  بررسي فرآيند حمايت حقوقي از اطلاعات باليني و آزمايشگاهي داروها در حقوق ايران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا/ همايون مافي، فرهاد شادمان.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 43، زمستان: ص ۷۱-۹۱.

  ۳۰۰۱۲

  DM12238

  سازوکارهاي قضازدايي از مجرمان داراي اختلال رواني در فرآيند تحقيقات مقدماتي با تاکيد بر الگوهاي مداخلات پليسي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا)/ نبي اله غلامي ... [و ديگران].- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 43، زمستان: ص ۱۱۱-۱۲۶.

  ۳۰۰۱۳

  DM12239

  بررسي وضعيت آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني و عوامل مرتبط با آن در پرستاران/ ميترا صدقي ثابت ... [و ديگران].- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره 43، زمستان: ص ۱۵۰-۱۷۲.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
83